Školní řád MŠ Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace

 

Školní řád vydává ředitelka mateřské školy Bc. Věra Karásková, je závazný pro všechny zaměstnance, děti a jejich zákonné zástupce. Školní řád upravuje:

A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci mateřské školy.

B. Provoz a vnitřní režim školy.

C. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

D. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

Schéma činnosti mateřské školy

* Naše mateřská škola je přijata do sítě „Mateřských škol podporujících zdraví“ v národním projektu MŠPZ, má vypracovaný vlastní akreditovaný projekt (Školní kurikulum)

* Integrující principy tohoto programu jsou:

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

Rozvíjení komunikace a spolupráce.

* V mateřské škole jsou tři třídy s celodenním provozem. V každé třídě jsou zařazeny děti ze všech 3 ročníků předškolního vzdělávání.

* Jednu třídu s celodenním provozem / kuřátková/ navštěvují děti se sklonem k vadnému držení těla a je vhodná pro integraci postiženého dítěte.

* V rámci nadstandardních činností je v MŠ realizována Logopedická prevence, Edukativně stimulační skupinky a další aktivity dle nabídky a zájmu dětí a rodičů.

 

A. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Děti

* Děti předškolního věku mají dle Školského zákona právo na vzdělávání a školské služby

* Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

* Jsou povinny řádně docházet do mateřské školy

* Dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti

 

Zákonní zástupci:

* Mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Tyto informace jim poskytnou učitelky nebo ředitelka školy na třídních schůzkách popř. v předem dohodnutém termínu konzultace.

* Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

* Mají právo na poradenskou pomoc školy. Na požádání jim poskytnou učitelky nebo ředitelka mateřské školy, adresy a telefonní čísla dětských poradenských zařízení.

* Jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, oznámit učitelce předem známou nepřítomnost. Není-li nepřítomnost předem známá, omluvit dítě neprodleně.

* Jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte.

* Musí informovat učitelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

* Jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.

 

 

B. Provoz a vnitřní režim školy

* O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle školského zákona a správního řádu. Postupuje podle Kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol v městské části Brno- Bohunice.

* Před nástupem dítěte do mateřské školy dohodne ředitelka se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.

* Při přijetí dítěte do mateřské školy může ředitelka vydat rozhodnutí o zkušebním pobytu dítěte podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám pobytu v mateřské škole.

* Zkušební doba je 3 měsíce.

 

Nástup dítěte do mateřské školy

* Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace nutné k řádné evidenci dítěte (rodné číslo, adresu bydliště, zdravotní pojišťovnu, telefonní spojení na ně…..)

* Při zahájení docházky do MŠ se mohou rodiče dohodnout s učitelkami na adaptačním režimu, kdy si dítě postupně zvyká na kolektiv dětí. Doba adaptace může být různě dlouhá dle potřeb jednotlivých dětí.

 

Vnitřní režim mateřské školy

* Provoz MŠ začíná v 6.30 hod., děti se scházejí v jablíčkové třídě, kde vyčkají do příchodu paní učitelky ze své třídy.

* Převlečené dítě předají rodiče učitelce, teprve potom mohou opustit MŠ. Za dítě, které přijde do MŠ samo nebo je ponechané v šatně bez doprovodu, učitelka nezodpovídá.

* Do MŠ mohou přivést dítě v době, která jim bude vyhovovat. Pokud tak učiní mezi 9.30 – 12.00 hod., kdy jsou děti na vycházce, měli by se den předem nebo uvedený den ráno domluvit s paní učitelkou.

* Po obědě si rodiče vyzvedávají děti v době od 12.30 do 12.45 hod.

* Odpoledne si rodiče nebo jimi písemně pověřené osoby mohou děti vyzvednout od 14.30 hod. ve svých třídách, od 15.30 ve třídě jablíčkové, kam se děti scházejí.

* Provoz v MŠ končí v 16.30 hod., kdy se škola zavírá.

* Nevyzvednutí dítěte do 16.30 hod je vážné narušení provozu MŠ.

* Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte. Tato osoba musí být jimi písemně pověřena. Formulář Zmocnění si vyzvednou u učitelky a vyplněný ji odevzdají. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!

* Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, mohou kdykoliv vstoupit do třídy, účastnit se činností, různých programů a akcí pořádaných mateřskou školou.

 

Ukončení docházky do mateřské školy

* Ředitelka může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

* Jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.

* Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

* Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

* Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje za úplatu.

* Bezúplatně se poskytuje vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. Děti s odloženou školní docházkou od ledna 2013 již také úplatu za předškolní vzdělávání platí.

* Ředitelka stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na nástěnkách v šatnách nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.

* O osvobození od úplaty může požádat zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tyto skutečnosti doloží ředitelce školy.

* Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne téhož měsíce.

 

Stravování

* Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupce dítěte rozsah stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

* Odhlásit nebo přihlásit dítě ke stravování je možné den předem nejpozději do 15.30 hod. Výjimkou je pouze pondělí, kdy můžete, stravu odhlásit do 7.00 hod. Stravu není možné odhlašovat zpětně.

* Jestliže dítě onemocní, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1 den nemoci a to v době 11.30 hod – 11.45 hod.

* Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

* Stravné se platí zálohově do 15. dne téhož měsíce. Přeplatky za stravné se vrací na účet a to 2x ročně. Za 1. pololetí, pouze částky převyšující 500 Kč, ostatní po ukončení školního roku.

* Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má dítě pouze první den neplánované nepřítomnosti v mateřské škole.

* Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit do sešitu v šatně nebo telefonicky ve školní kuchyni.

* Pokud zákonný zástupce dítě řádně neodhlásí ze stravování a školní jídelna jídlo připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré věcné náklady na přípravu stravy: ( tj. cena oběda bude zahrnovat osobní a věcné náklady plus cenu potravin).

* Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání lze hradit dohromady jednou částkou, trvalým příkazem k úhradě nebo jednorázovým příkazem z banky.

 

C. Bezpečnost dětí v MŠ, péče o zdraví

* Učitelka mateřské školy vykonává nad dítětem dohled od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě

* Při pobytu mimo území mateřské školy zodpovídá paní učitelka nejvýše za a) 20 dětí z běžné třídy MŠ b) 12 dětí ze třídy, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

* Při zvýšení počtu dětí a při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je zaměstnancem mateřské školy.

* Do MŠ mohou docházet pouze děti, které nejeví známky onemocnění a nejsou podrobeny karanténním opatřením.

* Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě se silným nachlazením, průjmem či jiným infekčním onemocněním.

* Jestliže se u dítěte projeví onemocnění v průběhu dne (zvýšená teplota, průjem, nevolnost, atd.) budou rodiče vyzváni, aby neprodleně zajistili vyzvednutí dítěte a jeho další péči.

* Ve výjimečných případech náhlého onemocnění nebo úrazu, kdy rodiče nebudou zastiženi, může dítě dovést k lékaři i zaměstnanec MŠ.

* Při úrazu dítěte musí učitelka zajistit první pomoc a neprodleně informovat rodiče, provést záznam o úrazu do Knihy úrazů.

* Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku. V šatně mohou mít děti uložené náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko atd.).

* Děti mají vytvořená pravidla chování v mateřské škole i při pobytu venku a učitelky spolu s dětmi dbají na jejich dodržování.

* Rodiče, z důvodu bezpečnosti svých dětí, vždy při příchodu a odchodu z MŠ překontrolují uzavření vstupních dveří a nepustí žádnou cizí osobu dovnitř ani ven z mateřské školy.

 

D. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před diskriminaci, nepřátelstvím nebo násilím

* Ve všech vnitřních prostorách MŠ a na školní zahradě je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky.

* Před příchodem dětí na školní zahradu provedou provozní zaměstnanci vizuální kontrolu travnatých i pískových ploch, zda se zde nenachází předměty, které by mohly ohrozit hrající si děti.(injekční stříkačky, střepy, zvířecí výkaly). Provedou jejich odstranění.

* Při pobytu mimo areál MŠ učitelka děti poučí a upozorní na možná rizika a nebezpečí.

* Učitelky vedou děti k poznání, že lidé jsou různí, různých kultur, ras a etnik.

 

E. Zacházení s majetkem mateřské školy

* V době kdy se děti scházejí v jablíčkové třídě a rozcházejí se z jablíčkové třídy jsou ostatní třídy uzamčené, aby nemohlo dojít k odcizení vybavení tříd.

* Děti ve všech třídách mají vytvořená pravidla zacházení s předměty a hračkami, dodržování těchto pravidel předchází ničení hraček, vybavení tříd a zahrady.

 

Rodiče mají právo a možnost zúčastnit se plánování a tvorby Školního a Třídního kurikula. Předem se dohodnou na formě a termínu s učitelkou nebo s ředitelkou mateřské školy.

 

Nepovolaným osobám je vstup do MŠ zakázán!

Bc. Věra Karásková

Školní řád platí od 1.9.2014 ředitelka MŠ

 

 

Pro rodiče

 

Co nabízíme?

V naší mateřské škole preferujeme volnou hru dětí, práci s encyklopediemi, kooperativní, námětové hry a psychomotorická cvičení, práci s přírodním a odpadovým materiálem, výlety, exkurze. Sourozenci jsou zařazováni do stejné třídy. Stejně tak děti,které se znají už před nástupem do školky, mohou být, na přání rodičů, zařazeny do třídy spolu. Umožňujeme také dětem a rodičům postupnou adaptaci v kolektivu ( rodič může pobývat ve školce s dítětem tak dlouho,než si dítě zvykne a postupně prodlužovat dobu,po kterou je dítě v MŠ samo). 
Při výchově dětí uplatňujeme metodu:- komunitního kruhu- tvořivé dramatiky- prožitkového učení- využití přirozených situací- řízené skupinové činnosti- řízené individuální činnostiV průběhu dne však převládají spontánní činnosti nad řízenými.Děti mají možnost pracovat s keramickou hlínou, protože vlastníme keramickou pec. Pro děti organizujeme plavání v plaveckém bazénu na Kraví hoře, začátkem jara začínají předškolní děti navštěvovat „Sportování se Sportíkem“ v tělocvičně Masarykovi university v bohunickém Campusu .Do kuřátkové třídy jsou zařazovány děti se sklonem k vadnému držení těla. S těmito dětmi provádíme motivovaná cvičení na správné držení těla, psychomotorické hry a cvičení na nářadí.Děti naší mateřské školy mohou navštěvovat „Angličtinu hrou“ a „Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky. Od září 2007 budou mít děti možnost navštěvovat hru na flétnu.

Zásady podpory zdraví v mateřských školách zapojených do projektu

UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ svým životním stylem vytváří vzorce chování,které děti napodobují a jako kvalifikovaný odborník je průvodcem dítěte na cestě poznání.
VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY jsou společenstvím dětí 3-7letých v jedné třídě, vytváří přirozené sociální prostředí umožňující jejich vzájemné kontakty a život ve skupině.
RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA  A DNE naplňuje potřebu svobody a potřebu  řádu, nezbytné pro pocit bezpečí předškolního dítěte.
TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB cíleně napomáhá ochraně a posilování organismu dítěte, nabídkou příležitostí k volnému pohybu
ZDRAVÁ VÝŽIVA pestrá nabídka stravy, odpovídající současnému poznání o tom, jaká výživa nám prospívá.
SPONTÁNNÍ HRA vytváření prostoru a poskytování přiměřeného času pro hru, která je nejpřirozenějším způsobem seberealizace předškolního dítěte
PODNĚTNÉ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ možnost výběru a snadný přístup k hračkám, pomůckám a materiálům umístěných v zorném poli dětí, přiměřená výzdoba upřednostňující přírodní materiály a práce dětí

BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ rozvíjení partnerských vztahů na základě úcty mezi všemi- dětmi, učitelkami, ostatními zaměstnanci a rodiči

PARTICIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ praktikování takového stylu řízení, který je založen na účasti a spolupráci všech zúčastněných
PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI rozvíjení společenství mateřské školy a rodiny formou bohatých kontaktů, otevřenost školy vůči rodičům, umožnění přímé účasti rodičů ve výchovně vzdělávacím programu
SPOLUPRÁCE MŠ SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU snaha o součinnost se základními školami v okolí a tím vytváření podmínek pro nestresující plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ
ZAČLENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ŽIVOTA OBCE aktivní účast na dění v obci, přispívání k jejímu kulturnímu životu


Devatero pro spolupráci s rodinou
 
1. Respektujeme úlohu rodičů
Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich potomka. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v každé situaci v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.
2. Zachováváme důvěrnost
Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení školní docházky do MŠ. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytně nutné k zajištění efektivního vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze jeho rodiče. Je-li třeba poskytnout tyto informace i jiným osobám, seznámíme s tímto faktem rodiče předem a žádáme o jejich souhlas.
3. Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme
Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ, ale i v průběhu školního roku zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry.
4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení
Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro rodinu druhou. Jsme tvořiví, každá rodina si může vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.
5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama
Naším cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou z forem spolupráce rodina zvolí, už závisí na ní samotné.
6. Nabízíme zapojení celé rodiny
Ke spolupráci vyzýváme nejenom rodiče dětí, ale přispět mohou i další členové rodiny a její přátelé.
7. Poskytujeme rodinám zpětnou vazbu
Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty.
8. Spolupracujeme s dalšími partnery školy
Jsme otevření spolupráci s ostatními institucemi a organizacemi, jejichž nabídek využíváme, jsou pro rozvoj školy přínosné a doplňují naše zaměření.
9. Víme, že všechno nejde hned...
Partnerské vztahy a spolupráci s rodiči budujeme postupně, průběžným stavěním na malých úspěších. Vyžaduje to čas a úsilí. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.

 

Pokyny k platbám na školní rok 2016/2017
Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/2017 činí 460 Kč.
Obědy za jeden den  Kč, děti s odloženou šk. docházkou Kč. Měsíční záloha činí 550 Kč, u dětí s odloženou školní docházkou 650 Kč.
Stravné a úplatu lze hradit společně tj.  Kč, (děti s odlož. šk. doch.  Kč).
Předškolní děti neplatí úplatu za předškolní vzdělávání, děti s odloženou školní docházkou úplatu platí.
Platbu můžete provést převodem z účtu nebo trvalým příkazem, měsíčně do 15 dne.
Na září neposílejte platbu před 1.9.
Na prázdniny zrušte trvalé příkazy, neposílejte žádné jiné platby než úhradu za prázdninový provoz.
Přeplatky stravného za školní rok budeme vracet na účet začátkem července, jestliže jste v průběhu roku změnili číslo účtu, tuto změnu nahlaste vedoucí školní jídelny.
 
Tel. školní jídelna: 547 215 152, mob. 602 293 041