Kurikulum

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace

 

 

Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy

Amerlingova

 

 

 

č.j.Am346/16

 

 

                                                                                                                                                                  Razítko, podpis ředitelky:

Projednáno na pedagogické radě dne: 31. 8. 2016

 

1. Představení školy

 

Základní údaje o škole

Přesný název školy je: Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace.

Adresa: Amerlingova 4, 625 00 Brno

Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - Bohunice

Právní forma: příspěvková organizace

Zařazení do sítě MŠPZ: 24. 6. 1997

Telefon: 547 210 823

Mobil: 602 293 041

Email: msamerlingova@seznam.cz

Internetové stránky: ( www.msamerlingova.cz )

Číslo organizace:2186

IČO: 75001608

DIČ: 291 - 75001608

Identifikátor předškolního zařízení: 600 106 471

Č. banky: 39031621/0100

1. 9. 2003 do 31.7.2018 byla ředitelkou mateřské školy Bc. Věra Karásková, 1.8.2018 byla ředitelkou mateřské školy jmenovaná Mgr. Zdeňka Lederová.

V MŠ pracuje 6 kvalifikovaných učitelek včetně ředitelky, ředitelka a jedna paní učitelka mají magisterské studium.

Na tvorbě Školního kurikula se podílely učitelky:

 • Zdenka Křížová

 • Jaroslava Tonevová

 • Pavla Mikušová

 • Mgr. Martina Vecková

 

Školní kurikulum je vypracované na 3 roky, tj. školní rok 2016/2017 až 2018/2019, bylo projednáno na pedagogické radě 31. 8. 2016.

 

 

Charakter a umístění školy

            Mateřská škola Amerlingova 4 je postavena uprostřed sídliště a je v provozu od roku 1982. Obklopují ji z jedné strany vysoké panelové domy, z druhé strany nízké domky a zahrádky starousedlíků. Před budovou MŠ je velké parkoviště a na západní straně klidová zóna s dětským hřištěm. Školní zahradu tvoří dvě oddělené části, horní a spodní zahrada. Horní část zahrady využívají dvě třídy, spodní část jedna třída. Na horní části jsou dvě pískoviště, skluzavka, houpačky a překážky. Nově byla zahrada doplněna o dvě trampolíny, domeček ke hrám dětí, domeček na hračky, pavoučí síť a šestihrannou průlezku s horolezeckou stěnou. Spodní část zahrady tvoří hřiště s umělým povrchem, pískoviště, pružinové houpačky, nově trampolína, domeček ke hrám dětí, pavoučí síť a skluzavka a horolezecká stěna do svahu. Po doplnění zahrad o nové hrací prvky se již děti na zahradách nestřídají.

           MŠ tvoří tři budovy vzájemně propojené spojovací chodbou. Tato chodba umožňuje pohyb zaměstnanců a dětí mezi jednotlivými třídami. Třídy slouží k volnému pohybu dětí i tvořivým činnostem a hrám v jednotlivých hracích a zájmových koutech. MŠ je vybavena stolky a židličkami ve třech velikostech, které odpovídají vzrůstu dětí předškolního věku.

            V jedné samostatné budově je umístěna školní kuchyně, která je prostorná, standardně vybavená. Zajišťuje stravování dětí i zaměstnanců mateřské školy.

             V srpnu 2013 byla zahájena rekonstrukce MŠ, při které byla provedena výměna všech původních oken za plastové a dveří za hliníkové. V rámci rekonstrukce byla odstraněna stará nefunkční vzduchotechnika, byly odstraněny kryty radiátorů a nahrazeny novými. Součástí parapetů s kryty radiátorů jsou i nové poličky na hračky. Všechny prostoty MŠ byly nově vymalovány. V srpnu a září 2013 proběhlo zateplování všech budov MŠ.

V letech 2014 a 2015 byla zahrada doplněna o nové prvky – šestihrannou průlezku, skluzavku a horolezeckou stěnu do svahu. Ve školní kuchyni byl instalován konvektomat. Ve školním roce 2015//2016 byly zrenovovány šatny a oplocení části areálu MŠ. V srpnu 2016 byly provedeny stavební úpravy vstupu do budovy MŠ.

Také třídy byly vybaveny novými pomůckami: interaktivní tabule, notebook s výukovými programy (nejen pro logopedickou prevenci), tablet, Ipad, Logopedárium, Balíček pomůcek pro autisty, Klokanův kufr.

 

 

 

Organizační uspořádání školy

MŠ má tři heterogenní třídy, které navštěvuje 78 dětí. Při zařazování dětí do jednotlivých tříd, dbáme na co nejrovnoměrnější rozdělení z hlediska zastoupení jednotlivých věkových skupin a na rovnoměrné rozdělení podle pohlaví. Vyváženě zařazujeme děti, které vyžadují zvýšenou nebo speciální péči. Děti dvouleté přednostně zařazujeme do kuřátkové a motýlkové třídy, protože zde ještě navíc pracují školní asistentky.

Do 31. 8. 2017 má MŠ povolenou výjimku od KHS JK na naplnění třídy 28 dětmi. Od školního roku 2017/2018 musíme počty dětí v jednotlivých třídách snížit na 26 z důvodu neodpovídající podlahové plochy denní místnosti pro 28 dětí ve třídě.

 

Jablíčková třída, učitelky: Jaroslava Tonevová, Marcela Pojerová

             Provoz třídy: 6.30 – 16.30 hod

 

            Kuřátková třída, učitelky: Mgr. Zdeňka Lederová, Pavla Mikušová

            Provoz třídy: 7.30 - 15.45 hod

 

Motýlková třída, učitelky: Mgr. Martina Vecková, Ivana Tošnarová

Provoz třídy: 7.30 - 15.30 hod

 

V 9.15 až 9.30 přichází do třídy druhá učitelka, společně s první učitelkou pracují do 12.45 hodin. Do 10.00 hodin probíhají ve třídě volné hry i řízené činnosti. Učitelky pracují s dětmi individuálně i skupinově (různě velké skupinky, podle věku, podle zájmu dětí, podle schopností atd…), zařazují činnosti vycházející z třídního kurikula. Obě učitelky pečují o děti také při pobytu venku, u oběda a při ukládání dětí k odpolednímu odpočinku a také při všech akcích mateřské školy pořádaných mimo budovu a zahradu mateřské školy (divadlo, výukové programy, výlety, plavání, Sportík….)

Ve dvou třídách pracují školní asistentky, které jsou hrazeny z projektů EU.

Motýlková třída - Jiřina Sobotková

Kuřátková třída - Alena Koprová

Asistentky přicházejí do třídy v 8.30 hodin, napomáhají při konstruktivní hře dětí, rozvíjí pohybové aktivity dětí, dbají na bezpečnost dětí, podporují soběstačnost dětí, poskytují dětem podporu při manipulaci s hračkami a pomůckami, spolupracují s učitelkami ve třídě.

 

Organizace vzdělávání

Péče o dvouleté děti- předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Tomu je třeba přizpůsobit podmínky vzdělávání v naši MŠ. Tyto děti jsou zařazovány do heterogenních tříd, přednostně do motýlkové a kuřátkové třídy, kde s dětmi pracují také školní asistentky. U dvouletých dětí se obvykle projevuje silnější potřeba vazby na dospělou osobu, potřeba uspokojování pocitu jistoty a opory, kterou jsou jim schopny asistentky ve spolupráci s učitelkami ve třídě poskytnout.

Kuřátková třída je zaměřena na děti se sklonem k vadnému držení těla, má zvláštní režim cvičení. Cvičení ve třídě se sklonem k vadnému držení těla (viz příloha Školního kurikula).

Edukativně stimulační skupinky - proškolené učitelky si organizují skupinky v jednotlivých třídách, pro svoji skupinu předškolních dětí. Skupinky jsou organizovány v odpoledních hodinách a za přítomnosti rodičů. Rodiče zde mají možnost vidět děti při různých činnostech, zjistit jaké mají nedostatky, jak se projevují a vše konzultovat s učitelkou.

Logopedická prevence – probíhá v jednotlivých třídách v dopoledních hodinách. Každá třída má alespoň jednu proškolenou učitelku. Proškolená učitelka provádí u dětí depistáž, dle závažnosti vady řeči doporučuje rodičům odborné vyšetření v logopedické poradně, vyšetření na ORL.

Předplavecký výcvik - Kometa Brno, děti jezdí autobusem do plaveckého areálu Kraví hora, v dopoledních hodinách.

Sportík- cvičení pro předškolní děti v tělocvičně FspS Muni Brno – Bohunice.

Miř na správnou branku – projekt Brněnského svazu malé kopané a Městské části Brno- Bohunice, předškoláci se zde seznamují s různými technikami zpracování míče a pohybovými činnostmi.

Lemur – děti mají možnost navštěvovat kurzy lyžování, bruslení a in-line bruslení.

Vždy na začátku školního roku je rodičům předložena nabídka zájmových kroužků (z jiných organizací), které probíhají v MŠ v odpoledních hodinách.

 

Přijímání dětí do mateřské školy

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka ve správním řízení dle školského zákona a správního řádu. Zápis se koná v období od 2. května do 16. května, přesný termín a místo zápisu stanoví ředitelka MŠ v dohodě se zřizovatelem a zveřejní na internetových stránkách mateřské školy, na vývěsce MŠ a v obecním zpravodaji.

Naše MŠ je zapojena do centrálního elektronického zápisu Magistrátu města Brna, ten probíhá na internetové adrese www.zapisdoms.brmo.cz , kde jsou uveřejněny veškeré informace, pokyny k zápisu, Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do MŠ a elektronická přihláška. Rodiče si vygenerují přihlášku, nechají si ji potvrdit od lékaře a v určeném termínu odevzdají ve vybrané mateřské škole. Zákonným zástupcům dítěte vydá ředitelka do 30 dnů správní rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Do MŠ mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Individuální vzdělávání

S účinnosti od 1. 9. 2017 je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě, které dosáhne do konce srpna pěti let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ověřování se uskuteční 2. týden v měsíci listopadu. Přesný den a čas a způsob ověřování, včetně náhradního termínu, oznámí ředitelka zákonnému zástupci 3 týdny před stanoveným termínem. Jestliže zákonný zástupce nezajistí účast dítěte na ověřování, ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání dítěte.

 

2. Charakteristika programu

 

Naše mateřská škola byla 24. 6. 1997 přijata do projektu „Mateřská škola podporující zdraví“. Již pět vnějších evaluací svědčí o úspěšné práci na projektu. Na začátku školního roku 2013/2014 jsme zpracovali evaluaci Školního kurikula a materiály jsme zaslali do Státního zdravotního ústavu k posouzení. Následně jsme obdrželi osvědčení a dohodu o spolupráci na  další tříleté období.

Na konci tohoto období, škol. rok 2015/2016, jsme vypracovali autoevaluační zprávu.

Tu zašleme spolu s novým Školním kurikulem opět k posouzení. Na evaluaci a inovaci Školního kurikula se podíleli všichni zaměstnanci školy.

 

Školní vzdělávací program s názvem „Školní kurikulum podpory zdraví Mateřské školy Amerlingova“ byl vytvořen na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019.

Cílem programu školy podporující zdraví je naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví je prioritní hodnota, ničím nenahraditelná, kterou ovlivňujeme svým chováním a jednáním. Uplatňujeme základní principy programu podpory zdraví:

 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa.

 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce.

 

Pracujeme podle knihy Kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole vydané v roce 2006 v nakladatelství Portál.

Každá třída MŠ pracuje podle Třídního kurikula, které vypracovávají učitelky v jednotlivých třídách. Při tvorbě zohledňují podmínky naší MŠ a lokality, ve které se  nacházíme. Třídní kurikulum obsahuje: podtéma, název tematické části, kompetence, dílčí cíle, činnosti, rizika a zpětnou vazbu. Na konci každé tematické části provádí učitelky evaluaci. Kompetence dítěte předškolního věku čerpají rovnoměrně, ke každé kompetenci vybírají dílčí cíle ze všech pěti oblastí vzdělávání. Tematické části reagují na vzdělávací potřeby dětí a na nově vzniklé situace. Nejsou limitovány časově, ale obsahově.

Dvouleté děti jsou zařazovány do tříd, kde pracují školní asistentky. Tyto děti potřebují dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, více individuální péče a srozumitelná pravidla.

 

Dlouhodobé záměry rozvoje

 

 • Vytvářet vhodné podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po  celou dobu docházky do mateřské školy.

 • Vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, vytvářet u dětí návyky a dovednosti, osvojovat si poznatky, takovými způsoby výchovy, které jsou pro děti předškolního věku přirozené.

 • Dlouhodobě, komplexně a systematicky získávat, shromažďovat, posuzovat a vyhodnocovat informace o dítěti. Využívat je ve prospěch optimálního rozvoje dítěte.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Od 1. 9. 2017 se v mateřské škole vzdělávají děti od dvou let věku. Tyto děti jsou přednostně zařazovány do tříd, kde pracují školní asistentky, protože potřebují dostatek podpory, zajištění pocitu bezpečí, více individuální péče, srozumitelná pravidla. Dvouleté děti potřebují pravidelné rituály, střídání činností, trénování návyků a praktických dovedností, dostatek prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Tyto děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrným opatřením se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.

 • Podpůrná opatření spočívají v:

  • poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení

  • úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání

  • použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek

  • úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených ve Školním kurikulu

  • vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů

  • využití asistenta pedagoga

  • poskytování vzdělávání v prostorách stavebně nebo technicky upravených.

 • Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

 • Podpůrná opatření prvního stupně

  • uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení.

 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

  • lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení

  • podmínkou poskytování podpůrných opatření školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte

  • podpůrné opatření přestane škola poskytovat po projednání se zákonným zástupcem dítěte, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné

  • navýšení finančních prostředků na činnost školy ze státního rozpočtu podle §161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud k tomu poskytne souhlas krajský úřad.

 

Pro děti s přiznaným podpůrným opatřením prvního stupně vypracovávají učitelky ve třídě, kde se dítě vzdělává PLPP (Plán pedagogické podpory) a pro děti s přiznaným podpůrným opatřením od druhého stupně IVP (Individuální vzdělávací plán). Podkladem pro jejich zpracování je Neformální a Formální kurikulum Školního kurikula podpory zdraví. PLPP zpracovávají samostatně, IVP na základě doporučení Školského poradenského zařízení.

PLPP vypracují učitelky tak, aby při vzdělávání těchto dětí maximálně využily vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Plán stručně popíše, kde má dítě problémy, které oblasti vzdělávání je třeba podpořit, jaké vzdělávací metody a prostředky je vhodné zvolit. Učitelky navážou úzkou spolupráci s rodiči dítěte a citlivě s nimi budou komunikovat a předávat jim potřebné informace. Po třech měsících vyhodnotí všechny podklady, vypracují diagnostiku dítěte. Jestliže nedojde ke zlepšení, doporučí učitelky, po dohodě s ředitelkou MŠ, rodičům dítěte návštěvu Školského poradenského zařízení.

 

Vzdělávání dětí nadaných

 

Za nadané dítě se považuje dítě, které vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Učitelky doporučí rodičům, takového dítěte, návštěvu ŠPZ. Na základě doporučení vypracují IVP pro toto dítě a zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb.

 

3. Neformální kurikulum

 

Podmínky vzdělávání

 

V rámci evaluace jsme vypracovali INDI MŠPZ a z výsledků jsme vycházeli při tvorbě Školního kurikula. Uvádíme zde to, co se nám již daří plnit, ale také ty cíle, na které se v budoucnu zaměříme. Každý rok z nich vybereme cíle, kterými se budeme zabývat důkladně. Jednotlivé kroky rozpracujeme v Prováděcím plánu na příslušný školní rok.

 

P1- Respekt k přirozeným lidským potřebám

 

Stěžejním cílem našeho programu je to, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Snažíme se uspokojovat potřeby dětí podle modelu přirozených lidských potřeb A. Maslowa. Dítě, které má malou potřebu spánku odpočívá maximálně půl hodiny – věk dítěte nerozhoduje. Dítě se může zabývat jinou činností, než ostatní dokončí svou práci. Děti chodí na WC samostatně podle individuální potřeby, kde mají soukromí a klid.

Respektujeme identitu a zvyklosti rodiny. Poznáme z chování dítěte, že je frustrováno. Problémy se kterými se na nás děti obracejí, chápeme vážně, nikdy je nezlehčujeme, neobracíme v žert. Sledujeme cíleně vztahy mezi dětmi ve třídě, zda se některé dítě necítí na okraji zájmu skupiny. Projevujeme všem dětem emoční vřelost, přijímáme je nepodmíněně takové, jaké jsou.

Ředitelka staví na pozitivních stránkách každého člena týmu a využívá jich ku prospěchu mateřské školy. Dbá, aby všichni dodržovali dohodnutá pravidla, sama je také neporušuje.

Cíle:

 • Nově nastupující učitelky a zaměstnanci – ujasnit si svůj postoj ke zdraví azdravému životnímu stylu, pomáhat ho vytvářet a naplňovat v MŠ.

 • Ochraňovat a posilovat organismus dítěte, zabezpečovat dostatek spontánního pohybu. Také dětem nabízet řízený pohyb a tím podporovat jejich celkovou tělesnou a duševní pohodu.

 

P2- Rozvíjení komunikace a spolupráce

 

Poskytujeme dětem dostatek příležitostí komunikovat mezi sebou i s dospělými. Využíváme metodu komunitního kruhu. Přenecháváme „mluvní prostor“ dětem. Dospělí jsou mluvním vzorem a respektují pravidla komunikace a naslouchání. Děti mají možnost vidět zdvořilé jednání mezi ředitelkou, učitelkami, rodiči i provozními pracovníky. Dále mají možnost vidět konkrétní vzájemnou pomoc pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. Děti se s důvěrou obracejí k dospělým se žádostí o pomoc. Učitelce se spontánně svěřují s událostmi, které jim dělají starosti. Při akcích pořádaných pro rodiče a děti se snažíme u rodičů vzbudit hlubší zájem pomáhat škole.

Cíle:

 • Jednat s rodinou na základě tolerance, respektu, partnerství a otevřenosti. Přínosné vlivy rodiny podporovat, nedostatečné nahrazovat a nevhodné kompenzovat.

 • Vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, jako hlavní sebe rozvíjející činnost, vycházející z přirozených potřeb a zájmů dítěte.

 

Z1- Učitelka podporující zdraví

 

V  MŠ pracuje šest učitelek. Máme ujasněný svůj přístup ke zdraví a životnímu stylu. Víme, že naše autorita nevyplývá z direktivního řízení dětí. Svými odbornými přístupy a metodami usnadňujeme dětem zabývat se činnostmi, o které mají zájem, ke kterým mají možnost se vracet a dále je rozvíjet. Dodržujeme dané sliby a spoluvytváříme tradice a rituály třídy a školy. Oslovujeme každé dítě křestním jménem, máme zjištěno, jak mu říkají doma. Všímáme si vznikajících konfliktů mezi dětmi, a vedeme je, aby samy hledaly řešení. Máme zájem o vzdělávání, navštěvujeme školení a semináře.

Cíle:

 • Vzdělávat se v rámci projektů „Šablony pro MŠ“ a „MAP OP VVV“.

 • Zaměřit se na oblast matematické pregramotnosti.

 

Z2- Věkově smíšené třídy

 

V naší mateřské škole jsou všechny tři třídy věkově smíšené. Děti dochází celou dobu docházky do mateřské školy do stejné třídy, se stejnými kamarády. Ředitelka rozděluje děti do tříd vyváženě z hlediska zastoupení jednotlivých věkových skupin a pohlaví dětí. Při rozdělování respektuje přání rodičů, sourozenecké a kamarádské vztahy mezi dětmi. Ředitelka neprovádí přesuny dítěte z jedné třídy do jiné, toto je možné pouze na přání rodičů nebo z nějakých velmi vážných důvodů a to pouze se souhlasem rodičů. Učitelky uplatňují vůči dětem požadavky, které jsou věkově a individuálně přiměřené. V MŠ je dostatek hraček pro dívky i pro chlapce, pro mladší i starší děti.

Cíle:

 • Připravovat činnosti tak, aby se mohly zapojit všechny věkové skupiny.

 • Vytvářet prostor a příležitost pro kooperaci mezi dětmi.

 

 

Z3- Rytmický řád života dne

 

Umožňujeme příchod do mateřské školy a odchod z MŠ podle potřeb dítěte a podmínek rodičů. Upozorňujeme rodiče na psychickou náročnost vstupu dítěte do MŠ a na nutnost pozvolné adaptace dítěte za přítomnosti rodiče nebo jiné blízké osoby. Děti si mohou přinést z domova oblíbenou hračku a mít ji podle potřeby u sebe.

Stanovujeme spolu s dětmi smysluplná a srozumitelná pravidla soužití dětí ve skupině i  pravidla bezpečnosti v budově mateřské školy a na školní zahradě. Zajišťujeme bezpečnost dětí, nabízíme přiměřené množství zájmových aktivit. Děti mají v průběhu dne dostatek času pro spontánní činnosti, rády pobývají venku. Respektujeme individuální tempo jednotlivých dětí a umožňujeme jim dokončit činnost, včas upozorňujeme děti, že činnost bude třeba ukončit. Učíme děti rutinním dovednostem, žádoucím zdvořilostním, společenským a  hygienickým návykům. Sledujeme, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům. Zájmové kroužky organizujeme v odpoledních hodinách tak, aby nenarušovaly průběh běžných činností ve třídách.

Cíle:

 • Umožnit dětem trávit více času venku, využitím balkonu a teras.

 • Vytvořit klidný kout, kam by se mohly děti vzdálit a odpočinout si od prováděné aktivity.

 

Organizace průběhu dne

Všechny činnosti dětí, kromě intervalů mezi jídlem lze aktuálně upravit.

 

Jablíčková a motýlková třída

6,30 - scházení dětí, snídaně (kdo si ji přinese) v jablíčkové třídě

7,30 - scházení dětí, volná hra, řízené činnosti

9,00 - dopolední svačina

9,30 - komunitní kruh, činnosti vycházející z třídního kurikula

10,00 - pobyt venku

12,00 - oběd

12,30 - ukládání ke spánku, poslech četby, spánek

13,30 - postupné vstávání, volná hra

14,30 - pozvolné probouzení spících dětí, odpolední svačina, volná hra, rozcházení dětí

Kuřátková třída

7,30 - scházení dětí, volná hra, řízené činnosti

8,45 - dopolední svačina

9,15 - komunitní kruh, činnosti vycházející z třídního kurikula, cvičení (VDT)

10,00 - ovocná svačina

10,15 - pobyt venku

12,15 - oběd

12,45 - ukládání ke spánku, poslech četby, spánek

13,30 - postupné vstávání, volná hra

14,30 - pozvolné probouzení spících dětí, odpolední svačina, volná hra, rozcházení dětí

 

Z4- Tělesná pohoda a volný pohyb

 

Třídy jsou dostatečně prostorné, vybavené pomůckami nářadím a náčiním, které stimulují pohybovou aktivitu dětí, nábytkem, který odpovídá velikosti dětí. Teplota v místnosti je nastavená na 21 až 23°C, paní školnice pravidelně větrá. Dbáme na to, aby rodiče oblékali děti přiměřeně teplotám v místnostech.

Rozvíjíme u dětí návyky sebeobsluhy při činnostech (na toaletě, při oblékání, obouvání, čištění nosu, stolování apod.). Vytváříme a upevňujeme hygienické, kulturní a pracovní návyky.

Volné hře a pohybu dětí necháváme optimální prostor i čas, omezujeme sezení dětí u stolečků na nejmenší možnou míru. Pravidelně střídáme činnosti a odpočinek. Délku spánku přizpůsobujeme potřebám jednotlivých dětí. Na lehátku odpočívají všechny děti. Po půl hodině vstávají děti, které neusnuly a již odpočívat nechtějí. Tyto děti se věnují hrám a tvořivým činnostem.

Ve všech třídách děti hrají pohybové, psychomotorické a smyslové hry, zdolávají překážkové dráhy. V kuřátkové třídě zařazujeme denně cvičení, jehož součástí jsou vyrovnávací, zdravotní a dechové cviky, relaxace.

Cíle:

 • Zařazovat promyšleně a cílevědomě individuální a skupinové cvičení na správné držení těla, dechová a relaxační cvičení.

 • Cíleně vyhledávat přírodní prostředí vhodné k různorodému spontánnímu pohybu.

 • Podporovat zdatnost dětí delšími vycházkami do přírody.

 

Z5- Zdravá výživa

 

Máme zavedený pitný režim. Děti si přinesly z domova porcelánové hrnečky, ze kterých se mohou kdykoliv v průběhu dne napít čaje nebo neperlivé vody. Učitelky jim pití připomínají.

Při vytváření stravovacích návyků spolupracujeme s rodiči dětí. Na začátku pobytu dítěte v MŠ vyplní rodiče Stravovací dotazník. Respektujeme individuální potřebu jídla, děti do jídla nenutíme, nabízíme, necháváme vybrat. Děti si říkají o velikost porce, přídavek. Nabízíme a motivujeme děti, aby ochutnaly jídlo, které neznají. Děti se samy obsluhují, nalévají si polévku, uklízí po sobě, dodržují hygienické návyky a návyky kulturního stolování. Mladší děti používají lžíci nebo příbor podle vlastní volby, starší používají příbor. Děti mají na jídlo dost času, pomalejší děti mohou jíst dlouho. Učitelky mají přehled, zda a kolik dítě jedlo.

Strava, kterou dětem podáváme je pestrá, plnohodnotná, vyvážená, obsahuje dostatek ovoce a zeleniny. Dětem je podáváno jídlo esteticky upravené. Učitelky jdou dětem příkladem v konzumaci jídel racionální výživy. Nejméně 2x do roka připravují kuchařky ochutnávku pomazánek, ovocných a zeleninových salátů pro rodiče, předávají jim recepty. Vedoucí ŠJ sleduje skladbu jídelníčku a vyhodnocuje spotřební koš.

Cíle:

 • Provádět osvětovou činnost (články, besedy, literatura…) ve spolupráci s rodiči.

 • Nabízet a motivovat děti, aby ochutnaly jídlo, které nemají rády, ale je pro ně zdravé.

 

Z6- Spontánní hra

 

Ve třídách je dostatek pomůcek, materiálu, funkčních a podnětných hraček. Jsou uloženy tak, aby je děti měly v dohledu a dosahu. Nově byly ve třídách vyrobeny police a kontejnery na hračky v krytech na topení, nahradily tam nefunkční kamna vzduchotechniky. Respektujeme vývojové zvláštnosti jednotlivých dětí, dáváme jim možnost hrát si tak, jak to odpovídá stupni jejich zralosti. Děti si samy vytvářejí herní kouty, berou si volně i výtvarné potřeby. Dáváme dětem dost času k dokončení hry, s dostatečným předstihem je upozorňujeme, že bude potřeba hru ukončit a přerušit. Sledujeme dodržování dohodnutých pravidel. Děti si vystavují herní výtvory na určeném místě, kde si je také mohou prohlédnout rodiče.

Cíle:

 • Umožnit dětem pracovat s nářadím a dřevem, hrát si a tvořit s různými druhy materiálů (písek, přírodniny……), využít balkon a terasy.

 • Vybavit třídy nářadím a pomůckami pro polytechnickou výchovu.

 • Zúčastnit se seminářů zaměřených na polytechnickou výchovu.

 • Vytvářet ve třídě ohraničené herní kouty s dohodnutými pravidly.

 

Z7- Podnětné věcné prostředí

 

Prostory MŠ jsou dostatečně velké, členité, dostupné a bezpečné. Každá skupina dětí má k dispozici třídu, hernu, přilehlé sociální zařízení a šatnu. Třídy a herny jsou členěny na jednotlivé hrací, pracovní a jídelní kouty. Nábytek odpovídá výšce a proporcím dětí. Hračky a  pomůcky jsou přehledně a účelně uloženy v otevřených skříňkách nebo na pracovních vozících, kde k nim mají děti volný přístup. Dětské knihy a časopisy jsou ve třídách umístěny v otevřených policích do výše očí dítěte. Ve třídách jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.

Všechny prostory jsou dostatečně větrány podle právě probíhající činnosti dětí. Úklid, provozní zaměstnanci provádí pečlivě, dle stanoveného úklidového plánu.

Mateřská škola je vyzdobena dětskými výtvarnými a pracovními výtvory. Výzdoba je pravidelně obměňována. Dle prostorových možností dětem umožňujeme uchovat si produkty započatých a nedokončených činností, respektujeme „pracovní nepořádek.“

Školní zahrada byla vybavena o nové hrací prvky, umožňuje hrové a pohybové aktivity. Pravidelně je prováděna revize bezpečnosti zahradního a tělovýchovného nářadí. Problém, který představovaly kočky, které se na školní zahradě vyskytovaly v hojném počtu, se nám již částečně podařilo ve spolupráci s ÚMČ vyřešit. O prázdninách 2016 proběhla poslední fáze rekonstrukce oplocení celého areálu MŠ, výskyt koček je již ojedinělý.

Cíle:

 • Vést děti k péči o rostliny.

 • Zajistit pro děti interaktivní tabuli, PC.

 • Doplnit vybavení zahrady tak, aby zde děti mohly provozovat výtvarné a pracovní aktivity.

 

Z8- Bezpečné sociální prostředí

 

Ve škole je klidná příznivá atmosféra, děti se s důvěrou obracejí na všechny zaměstnance se svými přáními. Děti jsou ve třech věkově smíšených třídách. Učitelky uplatňují k dětem laskavě důsledný přístup, děti pozitivně přijímají. Dětem (především dvouletým) je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. Nové konkrétní zkušenosti, prožitky, získávají přímým kontaktem s jiným etnikem. Ve škole panují partnerské vztahy mezi zaměstnanci a vztahy k dětem a rodičům jsou tvořeny na základě úcty. Snažíme se porozumět motivům a příčinám chování dítěte, spolu s dítětem hledáme řešení tak, aby pocítilo a uvědomilo si následky svého chování. Vyvarujeme se pochval, děti oceňujeme, jednáme s nimi empaticky.

Učitelka spolupracuje s třídní kolegyní na všech problémech, které se ve třídě vyskytnou. Změnu programu s dětmi proberou a vysvětlí důvod změny, omluví se za své mylné rozhodnutí.

Cíle:

 • Nechat dětem pocítit přirozené následky porušení pravidel soužití.

 • Poskytovat dětem věcnou zpětnou vazbu.

 • Na problémy reagovat empaticky.

 • Preferovat aktivity rozvíjející spolupráci (zařazování kooperativních her,...)

 

Z9- Participativní a týmové řízení

 

Ředitelka dává učitelkám velký prostor pro jejich vlastní tvůrčí přístup k práci a k dětem. Podává všem pravdivé informace. Každý zaměstnanec má určenou oblast, o kterou se stará a je za ni také zodpovědný. Zaměstnanci v náročných situacích ochotně nabízejí své síly.

V posledních dvou letech jsme zvýšili počty dětí ve třídách z 25 na 28 dětí, to nám umožnilo navýšit pracovní dobu všech zaměstnanců (hygienická výjimka umožňující toto navýšení, končí v roce 2017).

Cíle:

 • Pokusit se zachovat navýšení pracovní doby učitelek.

 • Využít různé projekty k vytvoření pracovních míst pro sociální asistentky nebo školní asistentky.

 • Pořádat společné akce pro zaměstnance MŠ.

 

Z10- Partnerské vztahy s rodiči

 

Chápeme rodiče jako své nejdůležitější partnery a na vztazích s nimi nám velmi záleží. Rodiče mají volný přístup do tříd a mohou kdykoliv s dítětem vstoupit a pobýt ve třídě neomezeně dlouho. Obracejí se na učitelku s dotazy a požadavky, bez problémů dodržují Řád školy. Též si mohou s učitelkou vyměňovat informace o dětech a společně se zamýšlet nad výchovou. Delší rozhovor si předem dohodnou tak, aby učitelka neměla službu u dětí. Výsledkem by mělo být společné jednotné působení na dítě.

Při zahájení docházky dítěte do MŠ rodiče využívají systém postupné adaptace.

Rodiče mají možnost seznámit se se všemi dokumenty školy na internetových stránkách MŠ (www.msamerlingova.cz) a na nástěnkách v prostorách mateřské školy.

Cíle:

 • Vybízet rodiče, aby přicházeli do tříd a účastnili se činností svého dítěte.

 • Spolupracovat se Spolkem rodičů a přátel školy při organizování akcí pro děti.

 • Získat sponzory z řad rodičů.

 • Seznámit rodiče s odbornou literaturou, vhodnou k zapůjčení.

 • Využít odbornosti a dovednosti rodičů pro obohacení výchovně-vzdělávací práce.

 

 

Z11- Spolupráce MŠ a ZŠ

 

Konzultujeme s rodiči, v dostatečném časovém předstihu, možnost odkladu školní docházky u dětí, které podle našeho názoru nedosáhly školní zralosti. Informujeme rodiče o odborných pracovištích, které jim mohou poskytnout podporu při vzdělávacích nebo výchovných obtížích. Pro předškolní děti a jejich rodiče organizujeme edukativně stimulační skupinky.

Před nástupem do ZŠ navštěvujeme s dětmi obě ZŠ v Bohunicích. Děti si zde mohou prohlédnout všechny prostory školy a zúčastnit se vyučovací hodiny nebo Tvořivé dílny. ZŠ pro děti připravují i různé akce v průběhu roku, na jejich organizaci se vedle pedagogů podílejí i žáci vyšších ročníků ZŠ. Máme vypracovaný plán spolupráce se ZŠ.

Cíle:

 • Pokračovat v navázané spolupráci se ZŠ v Bohunicích.

 

Z12- Začlenění mateřské školy do života obce

 

Děti znají název městské části a města, kde žijí, hovoří o dění ve městě a v širším okolí města. Učitelky vodí děti do významných míst v městské části Bohunice i do města Brna. MŠ vede neformální dokumentaci, fotodokumentaci života školy a kroniku školy.

Představitelé obce navštěvují MŠ při slavnostních příležitostech a zajímají se o problémy, se kterými se škola potýká.

Cíle:

 • Spolupracovat s místní pobočkou KJM.

 • Seznamovat děti s místními pověstmi.

 • Spolupracovat v rámci projektů podpory zdraví s různými subjekty.

 • Pozvat do MŠ zajímavé obyvatele města.

 • Informovat veřejnost o životě MŠ.

 

Tradice – zvyky, slavnosti a činnosti dětí

 

 • Oslavy narozenin dětí

 • Plavecký výcvik

 • Sportování se Sportíkem

 • Lampionový průvod

 • Den otevřených dveří

 • Mikulášské představení s nadílkou

 • Vánoční zpívání u stromečku, děti spolu s rodiči

 • Vánoční nadílka ve třídách, vánoční lidové zvyky

 • Karneval

 • Vynášení Moreny

 • Úklid školní zahrady ve spolupráci s rodiči

 • Výstava dětských prací

 • Velikonoční zvyky

 • Tvořivé odpoledne s rodiči

 • Ochutnávka pomazánek a ovocných salátů

 • Škola v přírodě

 • Výlet

 • Oslava Dne dětí

 • Zahradní slavnost (táborák, skákací hrad, divadelní představení)

 • Noc v mateřské škole

 • Rozloučení se školáky, besídky na závěr školního roku


 

4. Formální kurikulum

 

Pravidla pro tvorbu Třídního kurikula

 

Školní kurikulum obsahuje podtémata a k nim přiřazené kompetence.

Třídní kurikulum vypracovávají společně obě učitelky z jedné třídy. Při tvorbě vychází z podtémat a jim přiřazených kompetencí ve školním kurikulu. Tyto podtémata rozpracovávají do tematických částí, které si tvoří sami. Tematické části vychází z poznatků o aktuální úrovni a potřebách jednotlivých dětí, dodržují podmínky smysluplnosti, aktuálnosti a přiměřenosti. Ke kompetencím přiřazují dílčí cíle zpravidla z pěti oblastí vzdělávání. Průběžně sledují a jednou za půl roku kontrolují rovnoměrné zastoupení dílčích cílů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Nejsou limitovány časově, ale obsahově. Je však třeba vytvořit v průběhu roku nejméně patnáct tematických částí tak, aby byly v průběhu tříletého období zařazeny všechny cíle z jednotlivých oblastí vzdělávání. Činnosti nabízí pestré, takové, aby si děti mohly svobodně vybrat, podle svého zájmu, vývojových a mentálních schopností. Jsou to např. spontánní hra, kooperativní hry, psychomotorická cvičení, překážkové dráhy, experimentování, výlety a exkurze, práce s keramickou hlínou, divadelní představení, práce s knihou a encyklopediemi. Dbají na to, aby řízené a spontánní činnosti byly vyvážené. Využívají zejména prožitkové učení, komunitní kruh, diskusní kruh, řízené individuální a řízené skupinové činnosti, kooperativní komunikaci. Na závěr tematickou část evaluují podle Ukazatelů dosaženého vzdělání, které obsahuje kniha KPZMŠ.

Ředitelka v průběhu tříletého období ověřuje s učitelkami správnost volby podtémat a  tematických částí, souvislost cílových kompetencí a podtémat.

Cíle:

 • Zapojit děti do tvorby třídního programu, umožnit jim vybrat si a ovlivňovat činnosti.

 • Vzdělávat děti formou prožitkového učení.

 • Zpracovávat právě probíranou tematickou část ve spontánní hře.

 • Učitelka - naučit se nalézt správný okamžik pro povzbuzení (ani brzy, ani pozdě).

 • Učitelka - vést záznamy o zjištěné úrovni dítěte, se kterými systematicky pracuje.

 • Učitelka - předkládat dětem obsah učení ve formě problému, umožňovat dětem nalézat řešení.

 

Struktura Formálního kurikula

 

Toto Formální kurikulum obsahuje Podtémata a k nim přiřazená čísla kompetencí dětí předškolního věku, které obsahují tabulky v knize KPZMŠ.

Podtéma:

 • Identita – Respektuji a chci být respektován

1/2, 1/7, 2/4, 5/1, 5/2, 5/6, 5/8, 6/6, 7/4, 7/5

 • Společenství lidské – Neobávám se změn, které přináší život.

1/5,1/7, 3/1,3/3, 3/7, 6/4, 6/3

 • Rozumět světu přírodnímu – Učím se žít v harmonii s přírodou

2/1, 2/3, 3/1, 7/1, 7/6, 7/7, 7/8

 • Rozumět světu společenskému – Zajímám se o vše co se děje v lidské společnosti.

1/5, 2/2, 3/1, 3/4, 4/3, 4/6, 5/5, 6/7, 7/1, 7/2

 • Aktivita – Chci být stále aktivní

1/4, 2/4, 3/2, 3/6, 4/3, 5/6, 5/7, 5/9

 • Výchova ke ZŽS – Snažím se žít zdravě

1/1, 1/3, 1/6, 2/1, 2/3, 2/5, 2/6, 5/3

 

Skryté kurikulum: 3/5, 3/4, 3/2, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 5/8, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 7/3


 

Podtéma

 

Identita

Respektuji a chci být respektován

Kompetence:1/2, 1/7, 2/4, 5/1, 5/2, 6/6, 7/4, 7/5, 5/6, 5/8

 

Dítě si vytváří pravdivý obraz o sobě, o svém těle, učí se ovládat emoce, komunikovat, požádat o pomoc.

 

 • 1/2 Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže spolu mohou souviset.

 

 • 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně).

 

 • 2/4 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit.

 

 • 5/1 Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperamentu), sklonech a schopnostech.

 

 • 5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí.

 

 • 5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace.

 

 • 5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi.

 

 • 6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití.

 

 • 7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti.

 

 • 7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování.

Příklady činností:

Komunitní kruh, Diskusní kruh, námětové hry, spontánní hra, volné hry a experimenty s materiály a předměty, smyslové hry, příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání, dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad, činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních.

 

Společenství lidské

Neobávám se změn, které přináší život.

Kompetence:1/5,1/7, 3/1, 3/3, 3/7, 6/4, 6/3

 

Dítě se učí ve skupině nebo ve dvojici spolupracovat a komunikovat s ostatními dětmi a  dospělými. Uvědomuje si a přijímá, že lidé jsou různí.

 • 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.

 • 1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně).

 • 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat.

 • 3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti.

 • 3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života.

 • 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými.

 • 6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí.

 

Příklady činností:

Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování. Spontánní hra, námětové hry (na rodinu, na přátelství atd.), činnosti nejrůznějších zaměření umožňující samostatné vystupování, obhajování vlastních názorů, rozhodování, sebehodnocení. Hry pro rozvoj komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělými. Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické, hudební a pohybové činnosti. Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách, hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se sním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke spolupráci vyřešit vzájemný spor apod. Činnosti vedoucí k vytváření povědomí o existenci ostatních kultur, etnik a ras. Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučení.

 

Rozumět světu přírodnímu

Učím se žít v harmonii s přírodou

Kompetence:2/1, 2/3, 3/1, 7/1, 7/6, 7/7, 7/8

 

Dítě poznává přírodu, přírodní jevy, jejich podstatu i dopad na obyvatele. Chápe, že zdraví přírody ovlivňuje zdraví člověka.

 

 • 2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje.

 • 2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit.

 • 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat.

 • 7/1 Chce poznávat své okolí, svět.

 • 7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se.

 • 7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou.

 • 7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozují

 

Příklady činností:

Smyslové hry, námětové hry (na ZOO, hospodářství…), pokusy a experimenty. Pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních a technických objektů, vycházky do okolí a výlety. Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění poslech, objevování). Estetické a tvůrčí činnosti, pěstitelské práce, práce s encyklopediemi.

 

Rozumět světu společenskému

Zajímám se o vše co se děje v lidské společnosti.

Kompetence:1/5, 2/2, 3/1, 3/4, 4/3, 4/6, 5/5, 6/7, 7/1, 7/2

 

Dítě se seznamuje se vším, co se děje v lidské společnosti, osvojuje si společenské návyky, spoluvytváří prostředí pohody.

 

 

 • 1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.

 • 2/2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví.

 • 3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat.

 • 3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku.

 • 4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.

 • 4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč.

 • 5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly.

 • 6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody.

 • 7/1 Chce poznávat své okolí, svět.

 • 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími.

 

Příklady činností:

Vytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě i při pobytu venku. Činnosti přibližující dítěti svět kultury a umění (divadlo, výstavy, tradice a zvyky). Komunitní kruh, Diskusní kruh – samostatný slovní projev na určité téma. Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů a závislostí. Poslech čtených, vyprávěných pohádek a příběhů, prohlížení a „čtení“ knih a encyklopedií. Činnosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, knihy, časopisy, audiovizuální technika). Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii.

 

Aktivita

Chci být stále aktivní

Kompetence: 1/4, 2/4, 3/2, 3/6, 4/3, 5/6, 5/7, 5/9

 

Dítě se zapojuje do rozmanitých činností, kterými přímo ovlivňuje prostředí, ve kterém žije.

 

 

 • 1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat.

 • 2/4 Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu.

 • 3/2 Ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí.

 • 3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby.

 • 4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.

 • 5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace.

 • 5/7 Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit.

 • 5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky.

 

Příklady činností:

Vytváření pravidel soužití, hry a přirozené situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého, řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant, činnosti podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří apod. Smyslové, psychomotorické, pohybové, hudební hry a činnosti, zdravotně zaměřené cvičení, činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků, činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem.

 

Výchova ke ZŽS

Snažím se žít zdravě

Kompetence:1/1, 1/3, 1/6, 2/1, 2/3, 2/5, 2/6, 5/3

 

Dítě si osvojuje zdravé životní návyky, například zdravou výživu, životosprávu. Učí se předcházet nemocem a úrazům.

 

 

 • 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích.

 • 1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví.

 • 1/6 Má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech).

 • 2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje.

 • 2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit.

 • 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.

 • 2/6 Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě.

 • 5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti.

Příklady činností:

Pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí. Činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků. Činnosti relaxační a odpočinkové, činnosti směřující k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí.

Skryté kurikulum: 3/5, 3/4, 3/2, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 5/8, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 7/3

 

 • 3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí.

 • 3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku.

 • 3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný.

 • 4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny.

 • 4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické), přizpůsobit jim své chování.

 • 4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování.

 • 4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji.

 • 5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí.

 • 5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti.

 • 5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat.

 • 5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace.

 • 5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi.

 • 6/1 Má vytvořené základní návyky společenského chování.

 • 6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým.

 • 6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými.

 • 6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba.

 • 7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.

 

Cvičení ve třídě pro děti se sklonem k vadnému držení těla

 

Kompetence: 1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích.

Dílčí cíle – biologická oblast:

 • Rozvíjet všechny smysly

 • Znát názvy částí těla, smyslových orgánů, některých vnitřních orgánů a jejich funkce.

 

Činnosti:

 • Psychomotorické hry

 • Smyslové hry - (rozvíjení zraku, sluchu, hmatu, orientace v prostoru….)

 • Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

Kompetence: 2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit.

Dílčí cíl – biologická oblast:

 • Vědět o důsledcích nedostatku pohybu pro zdraví.

Činnosti:

 • Sezónní činnosti

 • Spontánní pohybové aktivity

 • Zdravotní cvičení zaměřená na správné držení těla (cviky vyrovnávací, protahovací, posilovací, uvolňovací)

Kompetence: 2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních.

Dílčí cíle – biologická oblast:

 • Rozvíjet a kultivovat pohybovou koordinaci s hudbou.

 • Zvyšovat svoji tělesnou zdatnost.

Činnosti:

 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • Pohyb přizpůsobit tempu hudby

 • Kultivovaným způsobem vyjádřit své představy vyvolané hudbou

 • Pohybové folklorní hry

 • Pohyb přizpůsobit rytmu

 • Pohybem vyjádřit melodii

 • Dynamické pohybové hry( honičky)

 • Překážková dráha

Kompetence: 2/6 Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě.

Dílčí cíle – biologická oblast:

 • Uspokojovat osobní potřebu pohybu

 • Vědět o správném držení těla

 • Zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné motoriky

Činnosti:

 • Zdravotní cviky zaměřené na správné držení těla

 • Dechová cvičení

 • Relaxační činnosti, hry

 • Cvičení s náčiním (manipulační činnosti)

 • Překážková dráha

 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)

 • Házení a chytání míče více způsoby

 • Míčové hry

Kompetence: 3/3 Rozvíjet své poznávací funkce a dovednosti.

Dílčí cíl – psychologická oblast:

 • Opakovat zpaměti jednoduché série psychomotorických úkonů

Činnosti:

 • Psychomotorické hry

 • Pohybové vyjádření říkadel, písní, tanečků, pohádek

 • Předcvičování skupině dětí

 • Námětové hra „na cvičení“

Kompetence: 4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické), přizpůsobit jim své chování.

Dílčí cíl – biologická oblast:

 • Uspokojovat osobní potřebu pohybu.

Činnosti:

 • Pohybové aktivity při spontánních činnostech a hrách.

 • Lokomoční pohybové činnosti.

Kompetence: 4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji.

Dílčí cíl – biologická oblast:

 • Zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky.

Činnosti:

 • Házení a chytání míče více způsoby

 • Cvičení s balančními míči.

 • Zdolávání překážkové dráhy

 • Manipulace s náčiním

 

Kompetence: 5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě.

Dílčí cíl – biologická oblast:

 • Správně provádět jednoduché pohyby a cviky

 • Uspokojovat osobní potřebu pohybu

 • Vědomě uvolnit svalové napětí, ovládat vdech i výdech

 • Zaujímat pozitivní postoj k pohybu, sportování

 

Činnosti:

 • Pohybové a taneční hry

 • Nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)

 • Akrobatické cviky

 • Prvky jógy

 • Relaxační cvičení, hry

 • Dechové cvičení

 • Sezónní činnosti

 

Logopedická prevence hrou, ruku v ruce s rodinou

 

Dílčí cíle:

 • rozvíjet u dětí řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) a produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování);

 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev;

 • osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné hudební, pohybové, dramatické).

Tyto cíle jsou v souladu s dílčími cíli Kurikula podpory zdraví v mateřské škole a prolínají se všemi oblastmi vzdělávání (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně – kulturní, environmentální).

 

Příklady činností zařazovaných pravidelně v jednotlivých třídách:

 • komunitní a diskusní kruh

 • vyprávění zážitků

 • kladení otázek a hledání odpovědí

 • diskuse ve skupině

 • vytváření piktogramů dohodnutých pravidel

 • řešení konfliktů podle dohodnutých pravidel

 • společné zvažování problému

 • hry zaměřené na rozvoj řeči

 • zpěv, rytmizace, pohyb s hudbou, hudební hádanky

 • dechová cvičení

 • naslouchání pohádkám a příběhům

 • vymýšlení pohádek a příběhů

 • dokončení příběhů

 • řazení obrázků podle děje a vyprávění podle obrázků

 • jazykové hry na rozšíření slovní zásoby

 • čtení obrázků v psaném textu

 • práce s literárními texty

 • hledání odpovědí na otázky typu – Co by se stalo, kdyby

 • smyslové hry

 • námětové hry

 • kooperativní hry

 • dramatická hra a dramatická cvičení

 • hraní s loutkami

 • prstová cvičení

 • grafomotorika

 • relaxační cvičení

 

5. Evaluace

 

Mateřská škola provádí na závěr každého školního roku autoevaluaci.

Cílem je zjistit:

 • Podmínky - zda nedošlo ke zhoršení podmínek vzdělávání.

 • Podmínky, které jsme zlepšili.

 • Průběh vzdělávání - jakým způsobem byl realizován obsah vzdělávání, které metody a formy práce jsme využívali, jak se připravujeme a organizujeme činnost dětí.

 • Výsledky vzdělávání – jaké pokroky udělaly děti při vytváření návyků, dovedností a postojů. Jakého individuálního rozvoje osobnosti dosáhly děti odcházející do ZŠ.

 

 

Oblasti hodnocení:

 • Podmínky vzdělávání

 • Průběh vzdělávání

 • Výsledky vzdělávání

 

Kritéria

 • Indikátory podpory zdraví v MŠ

 • Prožitkové učení – znaky prožitkového učení

 • Ukazatele dosaženého vzdělání

 • Diagnostika podle materiálů E. Vencálkové

 • Respektovat a být respektován (Pavel Kopřiva, Jana Nováčková)

 • Diagnostika dítěte předškolního věku (Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová)

 • Školní zralost (Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová)

 

Prostředky

 • Diagnostické listy

 • Sebehodnocení učitelky

 • Každodenní vyhodnocování pedagogické činnosti – Zpětná vazba

 • Zpětná vazba tematické části- Evaluace tematické části

 • Hodnocení třídního kurikula

 • Kontrolní a hospitační činnost ředitelky

 • Hodnotící zpráva

 • Autoevaluační zpráva

Systém evaluace

 

Diagnostické listy – vedou společně učitelky v jedné třídě. Každé dítě má svůj diagnostický list, do kterého učitelky průběžně zaznamenávají zjištěné poznatky a na ně navazující pedagogické postupy a metody.

Dětem s odloženou školní docházkou vypracovávají učitelky na základě zjištěných skutečností Plán individuálního rozvoje. Tento plán vypracovávají do 30. 9. příslušného školního roku. (zodpovídá třídní učitelka).

 

Zpětná vazba – každodenní vyhodnocování pedagogické činnosti. Každá učitelka zaznamená do Třídního kurikula, co bylo pro děti skutečným přínosem, které metody a postupy se jí osvědčily a které ne.

 

Zpětná vazba tematické části – provádí vždy po jejím ukončení společně obě učitelky. K vyhodnocení používají Ukazatele dosaženého vzdělání, každodenní zpětnou vazbu a  Diagnostické listy.

 

Hodnocení třídního kurikula- obě učitelky společně za každou třídu vypracovávají „Hodnocení třídy“, které do 30. 6. odevzdávají ředitelce školy.

Toto Hodnocení třídy obsahuje části:

 • Údaje do závěrečné zprávy

 • Podmínky - plnění cílů z ročního plánu

- analýza podmínek

 • Průběh vzdělávání

  • Sebehodnocení

  • Vzdělávání učitelek

  • Metody, prostředky a formy práce s dětmi

  • Tematické části (podtémata a k nim vytvořené tematické části)

  • Počet dílčích cílů z jednotlivých oblastí vzdělávání

 • Výsledky vzdělávání – zhodnocení úrovně naplňování kompetencí dětí.

  • Hodnocení podle jednotlivých podtémat Školního kurikula.

  • Pokroky dětí s odkladem školní docházky

 

Kontrolní a hospitační činnost - ředitelka školy kontroluje průběžně činnost všech zaměstnanců, provádí hospitace dle hospitačního plánu rozpracovaného v Ročním plánu školy.

 

Hodnotící zpráva – vypracovává ji ředitelka po uplynutí školního roku. Podkladem této zprávy jsou Hodnocení třídy vypracované za každou třídu zvlášť, kontrolní a hospitační činnost ředitelky.

 

Autoevaluační zpráva – na vypracování se podílí všichni zaměstnanci školy jednou za tři roky. Podkladem jsou Hodnotící zprávy za uplynulé tři roky, výsledky z dotazníků INDI MŠ, poznatky získané z Dotazníků pro rodiče, závěry z hospitací ředitelky. Tato zpráva je podkladem pro vypracování Školního kurikula na další tříleté období.

Autoevaluační zprávu, nové Školní kurikulum, Prováděcí plán, tabulky INDI a výsledky Dotazníkového šetření pro rodiče zasílá škola do Státního zdravotního ústavu k posouzení. Zde rozhodnou o dalším setrvání/ vyškrtnutí/ naší mateřské školy v síti Mateřských škol podporujících zdraví.