Školní řád

Školní řád MŠ Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace
 
     Školní řád vydává ředitelka mateřské školy Bc. Věra Karásková, je závazný pro všechny zaměstnance, děti a jejich zákonné zástupce. Školní řád upravuje:
Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
Provoz a vnitřní režim školy.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.
 
Schéma činnosti mateřské školy
 
Naše mateřská škola je přijata do sítě „Mateřských škol podporujících zdraví“ v národním projektu MŠPZ, má vypracovaný vlastní akreditovaný projekt (Školní kurikulum)
Integrující principy tohoto programu jsou:
Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa
Rozvíjení komunikace a spolupráce.
V mateřské škole jsou tři třídy s celodenním provozem. V každé třídě jsou zařazeny děti ze všech 3 ročníků předškolního vzdělávání.
Jednu třídu s celodenním provozem / kuřátková/ navštěvují děti se sklonem k vadnému držení těla a je vhodná pro integraci postiženého dítěte.
V rámci nadstandardních činností je v MŠ realizována Logopedická prevence, Edukativně stimulační skupinky a další aktivity dle nabídky a zájmu dětí a rodičů.
 
A. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
Děti
Děti předškolního věku mají dle Školského zákona právo na vzdělávání a školské služby
Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
Jsou povinny řádně docházet do mateřské školy
Dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
 
Zákonní zástupci:
Mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Tyto informace jim poskytnou učitelky nebo ředitelka školy na třídních schůzkách popř. v předem dohodnutém termínu konzultace.
Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
Mají právo na poradenskou pomoc školy. Na požádání jim poskytnou učitelky nebo ředitelka mateřské školy, adresy a telefonní čísla dětských poradenských zařízení.
Jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, oznámit učitelce předem známou nepřítomnost. Není-li nepřítomnost předem známá, omluvit dítě neprodleně.
Jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte.
Musí informovat učitelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
 
 
B. Provoz a vnitřní režim školy
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle školského zákona a správního řádu. Postupuje podle Kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol v městské části Brno- Bohunice.
Před nástupem dítěte do mateřské školy dohodne ředitelka se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.
Při přijetí dítěte do mateřské školy může ředitelka vydat rozhodnutí o zkušebním pobytu dítěte podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám pobytu v mateřské škole.
Zkušební doba je 3 měsíce.
 
Nástup dítěte do mateřské školy
Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace nutné k řádné evidenci dítěte (rodné číslo, adresu bydliště, zdravotní pojišťovnu, telefonní spojení na ně…..)
Při zahájení docházky do MŠ se mohou rodiče dohodnout s učitelkami na adaptačním režimu, kdy si dítě postupně zvyká na kolektiv dětí. Doba adaptace může být různě dlouhá dle potřeb jednotlivých dětí.
 
Vnitřní režim mateřské školy
Provoz MŠ začíná v 6.30 hod., děti se scházejí v jablíčkové třídě, kde vyčkají do příchodu paní učitelky ze své třídy.
Převlečené dítě předají rodiče učitelce, teprve potom mohou opustit MŠ.  Za dítě, které přijde do MŠ samo nebo je ponechané v šatně bez doprovodu, učitelka nezodpovídá.
Do MŠ mohou přivést dítě v době, která jim bude vyhovovat. Pokud tak učiní mezi 9.30 – 12.00 hod., kdy jsou děti na vycházce, měli by se den předem nebo uvedený den ráno domluvit s paní učitelkou.
Po obědě si rodiče vyzvedávají děti v době od 12.30 do 12.45 hod.
Odpoledne si rodiče nebo jimi písemně pověřené osoby mohou děti vyzvednout od 14.30 hod. ve svých třídách, od 15.30 ve třídě jablíčkové, kam se děti scházejí.
Provoz v MŠ končí v 16.30 hod., kdy se škola zavírá.
Nevyzvednutí dítěte do 16.30 hod je vážné narušení provozu MŠ.
Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte. Tato osoba musí být jimi písemně pověřena. Formulář Zmocnění si vyzvednou u učitelky a vyplněný ji odevzdají. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!
Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, mohou kdykoliv vstoupit do třídy, účastnit se činností, různých programů a akcí pořádaných mateřskou školou.
 
Ukončení docházky do mateřské školy
Ředitelka může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
Jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.
 
Úplata za předškolní vzdělávání
Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje za úplatu.
Bezúplatně se poskytuje vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. Děti s odloženou školní docházkou od ledna 2013 již také úplatu za předškolní vzdělávání platí.
Ředitelka stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na nástěnkách v šatnách nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.
O osvobození od úplaty může požádat zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tyto skutečnosti doloží ředitelce školy.
Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne téhož měsíce.
 
Stravování
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupce dítěte rozsah stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
Odhlásit nebo přihlásit dítě ke stravování je možné den předem nejpozději do    15.30  hod.  Výjimkou je pouze pondělí, kdy můžete, stravu odhlásit do 7.00 hod. Stravu není možné odhlašovat zpětně.
Jestliže dítě onemocní, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1 den nemoci a to v době 11.30hod– 11.45 hod.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Stravné se platí zálohově do 15. dne téhož měsíce. Přeplatky za stravné se vrací na účet a to 2x ročně. Za 1. pololetí, pouze částky převyšující 500 Kč, ostatní po ukončení školního roku.
Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má dítě pouze první den neplánované nepřítomnosti v mateřské škole.
Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit do sešitu v šatně nebo telefonicky ve školní kuchyni.
Pokud zákonný zástupce dítě řádně neodhlásí ze stravování aškolní jídelna jídlo připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré věcné náklady na přípravu stravy: ( tj. cena oběda bude zahrnovat osobní a věcné náklady plus cenu potravin).
Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání lze hradit dohromady jednou částkou, trvalým příkazem k úhradě nebo jednorázovým příkazem z banky.          
 
 
C. Bezpečnost dětí v MŠ, péče o zdraví
 
Učitelka mateřské školy vykonává nad dítětem dohled od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě
Při pobytu mimo území mateřské školy zodpovídá paní učitelka nejvýše za                              a) 20 dětí z běžné třídy MŠ                                                                                            b) 12 dětí ze třídy, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením
Při zvýšení počtu dětí a při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je zaměstnancem mateřské školy.
Do MŠ mohou docházet pouze děti, které nejeví známky onemocnění a nejsou podrobeny karanténním opatřením.
Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě se silným nachlazením, průjmem či jiným infekčním onemocněním.
Jestliže se u dítěte projeví onemocnění v průběhu dne (zvýšená teplota, průjem, nevolnost, atd.) budou rodiče vyzváni, aby neprodleně zajistili vyzvednutí dítěte a jeho další péči.
Ve výjimečných případech náhlého onemocnění nebo úrazu, kdy rodiče nebudou zastiženi, může dítě dovést k lékaři i zaměstnanec MŠ.
Při úrazu dítěte musí učitelka zajistit první pomoc a neprodleně informovat rodiče, provést záznam o úrazu do Knihy úrazů.
Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku. V šatně mohou mít děti uložené náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko atd.).
Děti mají vytvořená pravidla chování v mateřské škole i při pobytu venku a učitelky spolu s dětmi dbají na jejich dodržování.
 
D. Zacházení s majetkem mateřské školy
 
V době kdy se děti scházejí v jablíčkové třídě a rozcházejí se z jablíčkové třídy jsou ostatní třídy uzamčené, aby nemohlo dojít k odcizení vybavení tříd.
Děti ve všech třídách mají vytvořená pravidla zacházení s předměty a hračkami, dodržování těchto pravidel předchází ničení hraček, vybavení tříd a zahrady.
 
 
      Rodiče mají právo a možnost zúčastnit se plánování a tvorby Školního a Třídního kurikula. Předem se dohodnou na formě a termínu s učitelkou nebo s ředitelkou mateřské školy. 
 
Nepovolaným osobám je vstup do MŠ zakázán!
  

Bc. Věra Karásková - ředitelka MŠ

Školní řád platí od 1.9.2012