Školní řád

Školní řád MŠ Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace

Č.j.: 343/17

 

     Školní řád vydává ředitelka mateřské školy Bc. Věra Karásková, je závazný pro všechny zaměstnance, děti a jejich zákonné zástupce. Školní řád je účinný od 1. 9. 2017, nahrazuje Školní řád vydaný 1. 9. 2014.

 

Školní řád upravuje:

A.Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

B.Provoz a vnitřní režim školy.

C.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.

D.Povinné předškolní vzdělávání.

E.Bezpečnost dětí v MŠ, péče o zdraví.

F.Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před diskriminací, nepřátelstvím nebo násilím

G.Zacházení s majetkem mateřské školy.

 

Schéma činnosti mateřské školy

 • Naše mateřská škola je přijata do sítě „Mateřských škol podporujících zdraví“ v národním projektu MŠPZ, má vypracovaný vlastní akreditovaný projekt (Školní kurikulum)
 • Integrující principy tohoto programu jsou:

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

Rozvíjení komunikace a spolupráce.

 • V mateřské škole jsou tři třídy s celodenním provozem. V každé třídě jsou zařazeny děti od 3 do 6 let popřípadě děti starší navštěvující naši MŠ.
 • Jedna třída s celodenním provozem / kuřátková/ je zaměřena pro děti se sklonem k vadnému držení těla a je vhodná pro integraci postiženého dítěte.
 • V rámci nadstandardních činností je v MŠ realizován projekt „Angličtina hrou“ a další aktivity dle nabídky a zájmu dětí a rodičů.

 

 1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

 

Děti

 • Děti předškolního věku mají dle Školského zákona právo na vzdělávání a školské služby.
 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Jsou povinny řádně docházet do mateřské školy.
 • Dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.
 • Dodržovat společně dohodnutá pravidla soužití v mateřské škole, tato pravidla si na začátku každého školního roku vytvoří ve spolupráci s učitelkami ve třídě a piktogramy umístí na viditelném místě.
 • Dodržovat pravidla společenského chování (v závislosti na věku).

Zákonní zástupci:

 • Mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Tyto informace jim poskytnou učitelky nebo ředitelka školy na třídních schůzkách popř. v předem dohodnutém termínu konzultace.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. Ve všech šatnách je umístěna schránka na náměty a připomínky rodičů.
 • Mají právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení. Poradenskou pomoc jim poskytnou učitelky nebo ředitelka mateřské školy, adresy a telefonní čísla dětských poradenských zařízení jim na požádání vyhledají učitelky.
 • Jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, oznámit učitelce předem známou nepřítomnost. Není-li nepřítomnost předem známá, omluvit dítě neprodleně.
 • Jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte.
 • Musí informovat učitelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
 1. Provoz a vnitřní režim školy

 

 • O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle školského zákona a správního řádu.
 • K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti, které
  • jsou státními občany ČR
  • mají státní příslušnost jiného členského státu Evropské unie
  • pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 školského zákona, doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit ředitelce MŠ při zápisu.
 • Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem přesný termín a místo zápisu a zveřejní je na vývěsce MŠ a v obecním zpravodaji.
 • Naše MŠ je zapojena do centrálního elektronického zápisu Magistrátu města Brna, ten probíhá na internetové adrese www.zapisdoms.brmo.cz , kde jsou uveřejněny veškeré informace, pokyny k zápisu, Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do MŠ a elektronická přihláška. Rodiče si vygenerují přihlášku, nechají si ji potvrdit od lékaře a v určeném termínu odevzdají ve vybrané mateřské škole.
 • Zákonným zástupcům dítěte vydá ředitelka do 30 dnů správní rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volné místo.
 • Do MŠ mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Před nástupem dítěte do mateřské školy dohodne ředitelka se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy může ředitelka vydat rozhodnutí o zkušebním pobytu dítěte podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám pobytu v mateřské škole.
 • Zkušební doba je 3 měsíce.
 • Před zahájením pravidelné docházky dětí do mateřské školy pozve ředitelka rodiče dětí na informativní schůzku, kde rodiče seznání s provozem MŠ, dohodne způsob adaptace dítěte a poskytne veškeré požadované informace.

 

Nástup dítěte do mateřské školy

 • Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace nutné k řádné evidenci dítěte (rodné číslo, adresu bydliště, zdravotní pojišťovnu, telefonní spojení na ně…..)
 • Mateřská škola eviduje tyto údaje o dítěti:
 • Jméno, příjmení
 • Rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno
 • Státní občanství
 • Místo narození
 • Místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území ČR.
 • Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání v MŠ
 • Údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání dítěte, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučeních poradenského zařízení
 • Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
 • Tyto informace jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy.
 • Před zahájení docházky do MŠ se mohou rodiče dohodnout s učitelkami na adaptačním režimu, kdy si dítě postupně zvyká na kolektiv dětí. Doba adaptace může být různě dlouhá dle potřeb jednotlivých dětí.

 

Vnitřní režim mateřské školy

 • Provoz MŠ začíná v 6.30 hod., děti se scházejí v jablíčkové třídě, kde vyčkají do příchodu paní učitelky ze své třídy.
 • Převlečené dítě předají rodiče učitelce, teprve potom mohou opustit MŠ.  Za dítě, které přijde do MŠ samo nebo je ponecháno v šatně bez doprovodu, učitelka nezodpovídá.
 • 2-4 leté děti mohou rodiče přivést do MŠ v době, která jim bude vyhovovat. Pokud tak učiní mezi 9.30 – 12.00 hod., kdy jsou děti na vycházce, měli by se den předem nebo uvedený den ráno domluvit s paní učitelkou.
 • Po obědě si rodiče vyzvedávají děti v době od 12.30 do 12.45 hod.
 • Odpoledne si rodiče nebo jimi písemně pověřené osoby mohou děti vyzvednout od 14.30 hod. ve svých třídách, od 15.30 ve třídě jablíčkové, kam se děti scházejí.
 • Provoz v MŠ končí v 16.30 hod., kdy se škola zavírá.
 • Nevyzvednutí dítěte do 16.30 hod. je vážné narušení provozu MŠ.
 • Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte. Tato osoba musí být jimi písemně pověřena. Formulář Pověření si vyzvednou u učitelky a vyplněný jej odevzdají. Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho rodiči!!
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, mohou kdykoliv vstoupit do třídy, účastnit se činností, různých programů a akcí pořádaných mateřskou školou.

 

Ukončení docházky do mateřské školy

 • Rodiče mohou ukončit předškolní vzdělávání svého dítěte v MŠ kdykoliv, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 • Písemně oznámí ředitelce školy termín ukončení docházky a dítě také odhlásí ze stravování a vyrovná u vedoucí ŠJ veškeré platby.
 • Ředitelka může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • Jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
 • Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

Odklad povinné školní docházky

 • Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, oznámí tuto skutečnost ředitelce nejpozději do konce března, před začátkem přijímacího řízení do mateřské školy na následující školní rok, tak aby ředitelka neobsadila jeho místo novým uchazečem.
 • Jakmile, obdrží rozhodnutí o odkladu školní docházky ze ZŠ, odevzdají jeho kopii ředitelce MŠ.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Vzdělávání v mateřské škole se pro děti od 2. do 4. let věku poskytuje za úplatu.
 • Od 1. 9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky bezplatné.
 • Ředitelka stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na nástěnkách v šatnách nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.
 • Výši základní částky stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce (s výjimkou výdajů poskytovaných na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu). Základní částka pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti prvního a druhého ročníku v MŠ ve stejné výši.
 • O osvobození od úplaty může požádat zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba
 • která pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • pečuje o nezaopatřené dítě, pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči
  •  fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče
 • Tyto skutečnosti zákonný zástupce písemně doloží ředitelce.
 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne téhož měsíce.

 

Stravování

 

 • Strava je zajištěna vlastní školní jídelnou, v ní je připravováno denně čerstvé jídlo. Při jeho přípravě postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 210/2017 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupce dítěte rozsah stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Týdenní jídelní lístky jsou zveřejněny na nástěnkách v šatnách a na internetových stránkách školy.
 • Rodiče komunikují o věcech týkajících se školního stravování se školní jídelnou. Požadavky, připomínky, problémy s vyúčtováním stravného apod. vyřizují osobně nebo telefonicky s vedoucí ŠJ.
 • Děti jsou zařazovány do věkových skupin 3-6 let a 7-10 let na dobu školního roku (1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují tohoto věku. Platba za stravu je stanovena pro každou věkovou skupinu jiná. Starší děti dostávají větší porce jídla, kterým odpovídá také vyšší částka za stavování.
 • Odhlásit nebo přihlásit dítě ke stravování je možné den předem nejpozději do    15.30  hod.  Výjimkou je pouze pondělí, kdy je možné stravu odhlásit do 7.00 hod. Stravu není možné odhlašovat zpětně.
 • Jestliže dítě onemocní, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1 den nemoci a to v době mezi 11.30 hod – 11.45 hod.
 • Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
 • Stravné se platí zálohově do 15. dne téhož měsíce. Přeplatky za stravné se vrací na účet zákonného zástupce, po skončení školního roku, začátkem července.
 • Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má dítě pouze první den neplánované nepřítomnosti v mateřské škole.
 • Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit do sešitu v šatně nebo telefonicky ve školní kuchyni.
 • Pokud zákonný zástupce dítě řádně neodhlásí ze stravování a školní jídelna jídlo připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré věcné náklady na přípravu stravy: ( tj cena oběda bude zahrnovat osobní a věcné náklady plus cenu potravin).
 • Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání lze hradit dohromady jednou částkou, trvalým příkazem k úhradě nebo jednorázovým příkazem do banky.
 • Jestliže nebude tato částka připsána na účet MŠ do 22. dne příslušného kalendářního měsíce, bude vybrána hotově do pokladny MŠ. 
 • Po celý den mají děti zajištěn pitný režim, ve třídách i na zahradě je k dispozici ovocný nebo bylinkový čaj a pitná voda. Nápoje si děti dle své potřeby nalévají do porcelánových hrnečků přinesených z domova.          

 

C.    Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

 

 • Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
 • Podpůrným opatřením se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte.
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.
 • Podpůrná opatření spočívají v:
  • poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení
  • úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
  • použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek
  • úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených ve Školním kurikulu
  • vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů
  • využití asistenta pedagoga
  • poskytování vzdělávání v prostorách stavebně nebo technicky upravených
 • Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.
 • Podpůrná opatření prvního stupně
  • uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského zařízení.
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
  • lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení
  • podmínkou poskytování podpůrných opatření školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte
  • podpůrné opatření přestane škola poskytovat po projednání se zákonným zástupcem dítěte, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné
  • navýšení finančních prostředků na činnost školy ze státního rozpočtu podle §161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud k tomu poskytne souhlas krajský úřad.

 

Vzdělávání nadaných dětí

 • Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit mimořádně nadanému dítěti na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

D.  Povinné předškolní vzdělávání

 

 • S účinnosti od 1. 9. 2017 je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě, které dosáhne do konce srpna pěti let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.
 • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
  • státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
  • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů
  • cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
  • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
 • Rozsah povinného předškolního vzdělávání se v naší mateřské škole stanovuje nejméně na 4 hodiny denně, tj. od 8,30 do 12,30 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech.
 • Zákonný zástupce je povinen omlouvat (i telefonicky) dítě z povinného vzdělávání ze zdravotních a jiných důvodů nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte v MŠ.
 • Ředitelka MŠ je v závažných případech oprávněná požadovat doložení důvodů nepřítomnosti (potvrzení od lékaře). Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů od výzvy.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván telefonicky nebo písemně. Při pokračující neomluvené absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 • Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 •  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a
  •  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
  • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte
 • Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
 • Ověřování se uskuteční 2. týden v měsíci listopadu. Přesný den a čas a způsob ověřování, včetně náhradního termínu, oznámí ředitelka zákonnému zástupci 3 týdny před stanoveným termínem, telefonicky nebo emailem, ten je povinen zajistit účast dítěte na ověřování.
 • Jestliže zákonný zástupce nezajistí účast dítěte na ověřování, ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání dítěte.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.
 • Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

 

E.   Bezpečnost dětí v MŠ, péče o zdraví

 

 • Učitelka mateřské školy vykonává nad dítětem dohled od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 • Při pobytu mimo území mateřské školy zodpovídá učitelka nejvýše za                              a) 20 dětí z běžné třídy MŠ                                                                                           b) 12 dětí ze třídy, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením
 • Při zvýšení počtu dětí a při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je zaměstnancem mateřské školy.
 • Do MŠ mohou docházet pouze děti, které nejeví známky onemocnění a nejsou podrobeny karanténním opatřením.
 • Léky a jiné léčebné prostředky při infekci v mateřské škole nepodáváme.
 • Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě se silným nachlazením, průjmem či jiným infekčním onemocněním.
 • Jestliže se u dítěte projeví onemocnění v průběhu dne (zvýšená teplota, průjem, nevolnost, atd.) budou rodiče vyzváni, aby neprodleně zajistili vyzvednutí dítěte a jeho další péči.
 • Ve výjimečných případech náhlého onemocnění nebo úrazu, kdy rodiče nebudou zastiženi, může dítě dovést k lékaři i zaměstnanec MŠ.
 • Při úrazu dítěte musí učitelka zajistit první pomoc a neprodleně informovat rodiče, provést záznam o úrazu do Knihy úrazů.
 • Úraz, který se stane na cestě do mateřské školy nebo cestou zpět mimo areál není školním úrazem.
 • Rodiče zodpovídají za to, že si dítě nepřinese z domova nic, co by odporovalo bezpečnosti a mohlo způsobit úraz (např. ostré a špičaté předměty, nevhodné hračky, léky, žvýkačky atd.)
 • Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích školou pořádaných.
 • Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku. V šatně mohou mít děti uložené náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko atd.).
 • Děti mají vytvořená pravidla chování v mateřské škole i při pobytu venku a učitelky spolu s dětmi dbají na jejich dodržování.
 • Rodiče, z důvodu bezpečnosti svých dětí, vždy při příchodu a odchodu z MŠ překontrolují uzavření vstupních dveří a nepustí žádnou cizí osobu dovnitř ani ven z mateřské školy.

 

 1. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před diskriminaci, nepřátelstvím nebo násilím

 

 • Ve všech vnitřních prostorách MŠ a na školní zahradě je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky.
 • Před příchodem dětí na školní zahradu provedou provozní zaměstnanci vizuální kontrolu travnatých i pískových ploch, zda se zde nenachází předměty, které by mohly ohrozit hrající si děti.(injekční stříkačky, střepy, zvířecí výkaly). Provedou jejich odstranění.
 • Při pobytu mimo areál MŠ učitelka děti poučí a upozorní na možná rizika a nebezpečí.
 • Učitelky vedou děti k poznání, že lidé jsou různí, různých kultur, ras a etnik.
 • Škola je povinna oznámit orgánu sociálně- právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě týráno, zneužíváno nebo zanedbáváno.
 • Jsou uplatňovány formy a metody práce umožňující včasné zachycení ohrožených dětí.

 

 1. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

 • V době kdy se děti scházejí v jablíčkové třídě a rozcházejí se z jablíčkové třídy jsou ostatní třídy uzamčené, aby nemohlo dojít k odcizení vybavení tříd.
 • Vstup do školní budovy je zajištěn prostřednictvím čipů.
 • Zákonní zástupci si potřebný počet čipů zakoupí.
 • Zákonní zástupci nesmí vpouštět cizí osoby do budovy mateřské školy a na školní zahradu.
 • Zákonní zástupci a pověřené osoby se v areálu mateřské školy mohou pohybovat po dobu nezbytně nutnou pro zajištění předání a vyzvednutí dítěte.
 • Každý zaměstnanec školy. Který vpouští do budovy cizí osoby, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po areálu MŠ.
 • Děti jsou proti ztrátám a úrazům pojištěny u Kooperativy, pojišťovny a. s.
 • Mateřská škola neodpovídá za cenné věci, které si děti do MŠ přinesou (zlaté řetízky, prsteny a jiné šperky).
 • Děti ve všech třídách mají vytvořená pravidla zacházení s předměty a hračkami, dodržování těchto pravidel předchází ničení hraček, vybavení tříd a zahrady.

 

      Rodiče mají právo a možnost zúčastnit se plánování a tvorby Školního a Třídního kurikula. Předem se dohodnou na formě a termínu s učitelkou nebo s ředitelkou mateřské školy

 

Nepovolaným osobám je vstup do MŠ zakázán !

 

                                                                                     Bc. Věra Karásková

Školní řád platí od 1. 9. 2017                                                                       ředitelka MŠ